Úrok je peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za poskytnutie peňazí (pôžičky alebo úveru). Za úrok považujeme aj peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť ako sankciu za omeškanie s plnením peňažného dlhu. Vyjadruje sa pomocou úrokovej sadzby stanovenej v percentách.

....